دانلود درایور

در این بخش ایمیج و درایور مینی پی سی های سولمیت جهت دانلود قرار گرفته است

کامپیوتر کوچک سولمیت

جوپیتر | Jupiter
CPU : 3900 / 4400 / 6100 / 6400 / 6700 / 7100 / 7400 / 7700

دانلود درایور
دانلود ایمیج ویندوز
مینی پی سی MINI PC

ونوس | Venus
CPU : J3160

دانلود درایور
دانلود ایمیج ویندوز
مینی پی سی MINI PC

ساشا 4 | Sasha 4
CPU : J1900

دانلود درایور
مینی پی سی MINI PC

ساشا 3 | Sasha 3
CPU : J1900

دانلود درایور
دانلود ایمیج ویندوز
مینی پی سی MINI PC

ساشا 2 | Sasha 2
CPU : 1037

دانلود درایور
مینی پی سی MINI PC

ساشا | Sasha
CPU : 847

دانلود درایور
مینی پی سی MINI PC

آمیس | Amis
CPU : D525

دانلود درایور
مینی پی سی MINI PC

مدیا | Media
CPU : Atom 330

مینی پی سی MINI PC

مکس دیتا | Maxdata
CPU : Atom 330

دانلود درایور
مینی پی سی MINI PC

تاور | Tower
CPU : Atom 330

دانلود درایور
مینی پی سی MINI PC

جنریک 510 | Generic D510
CPU : Atom D510

دانلود درایور
مینی پی سی MINI PC

جنریک 230 | Generic 230
CPU : Atom 230

دانلود درایور