شرایط حریم خصوصی

۱– هر گونه اطلاعات شما در صورت دریافت مستقیم و در خواست ما به صورت امانت می باشد.
۲- از اطلاعات شما برای ارتباط بهتر با مجموعه شما و خدمات و پشتیبانی بهتر برای شما استفاده خواهد شد.